Ford EcoSport: xấu, lỗi vặt nhưng vẫn có 2 thứ nhất phân khúc!