Trời nóng để "chai nước" trong xe có thể gây cháy nổ?